Minggu, 23 September 2012

Tauhid Sejati


TAUHID SEJATI


Average

KETERANGAN BANGSA CHUKMI 4 PERKARA
1. Jalannya mati, 2. Hilangnya mati, 3. Selamanya mati, 4. Tempatnya mati.
4. Perkara tadi pembukaan ghaibnya dzat gusti, oleh karena itu sayangilah, setelahnya terima keterangan yang dibawah ini :
1. Jalannya Mati
Jalannya mati ialah Hidayatullah, maksudnya menunjukan keraton yang dirakit didalam tubuh manusia jadi dzatnya yang tidak pindah lagi.
2. Duduknya Mati
Duduknya mati itu petunjuk gusti yang selamat dari keadaan jati, artinya tahu kesempurnaannya.
3. Ketemu Mati/Selamanya Mati
Ketemu mati/selamanya mati ialah sabar, artinya pasrah segala-galanya kepada gusti = Iradatullah.
4. Tempatnya Mati
Tempatnya mati itu adanya didalam pekerjaan gusti, maksdunya ialah sempurnanya dzat yang mempunyai sifat esa, supaya diketahui keterangannya dibawah ini ;
1. Sahadat tidak pakai Iman
2. Takbir tidak pakai Tauhid
3. Syariat tidak pakai Ma’rifat
Sahadat tidak pakai iman nyatanya tunggal, Takbir tidak pakai Tauhid kenyataannya hilangnya tunggal, yang senang didalam dzatullah yang tunggal yang senang kepada sifatullah = yang sempurna sifatnya.
Ini menerangkan waktu roh mulai keluar ;
1. Mula-mula dari badan ; ialah dari telapak kaki pujinya Layakrujullah Ilallah.
2. Roh jalan lagi, berhenti di dengkul pujinya Illhuallah
3. Roh jalan lagi, berhenti di puser pujinya Lamujudwani Ilallah
4. Roh jalan lagi, berhenti di hati pujinya Yahuilallah
5. Roh jalan lagi, berhenti dilaki-lakian pujinya Yuwailallah
6. Roh jalan lagi, berhenti dimuka pujinya Hakilallah
7. Roh jalan lagi, berhenti dimata pujinya Nyawa sih badan sepi.
Adapun ghaibnya, kenyataannya ada 6 perkara :
1. Jaman geraknya jati rupanya hitam, jaman yang keluar dari badan kita pribadi.
2. Melihat warna merah, pekerjaan yang masih samar-samar
3. Melihat warna kuning, itupun masih remang-remang
4. Melihat warna putih, itu tandanya sudah kumpul, jadi keadaan jati yang tunggal gilang gemilang cahayanya, itulah tanda bayangan dari keadaan jati yang sempurna, yang terang tidak ada yang menghalanginya, tapi walaupun demikian belum sampai juga sebab masih jauh dari rasa gaib. Dari itu harus percaya kepada qudrat yang kuasa.
Tauhid maksudnya pasrah kepada kehendaknya, ma’rifat maksudnya tahu kepada ilmunya, islam maksudnya selamat dari ilmunya.


5. Melihat yang belum tahu pada warna. Sejati yang mulya tak ada batasnya.
6. Lengkap riwayatnya waliullah yang menerima anugerah yang maha suci, hanya sayang sebagian masih dirahasiakan oleh para wali-wali.
Artinya Nabi itu Nabat ( tumbuhan )
Muhammad itu Dzat (darah)

HARI YANG 7 DI DALAM ANGGOTA MANUSIA
No Hari Naptu Sifat Nabi Malaikat Istri hari
1. Minggu 5 Matahari Isa/Musa Isrofil Widaningsih
2. Senin 4 Kembang Ibrahim/Ahmad Isroil Sukasari
3. Selasa 3 Api Yusuf/Yunus Jaruman Ratna Ningsih
4. Rabu 7 Daun Ibrahim/Nuh Haruman Ratna Komala
5. Kamis 8 Mega Sulaiman Mukarobin Mayang Sari
6. Jum’at 6 Air Muhammad Jibril Ratna Ningrum
7. Sabtu 9 Bumi Adam Mikail Arum Sari

KETERANGAN 30 HURUF HIJAIYAH ; 3
No Nabat No Hewan No Manusia
1. Alif = Nama 11 Jai = Kulit 21 Kop = Kaki kanan
2. Ba = Bahan 12 Sin = Darah 22 Kap = Kaki kiri
3. Ta = Rambut 13 Syin = Daging 23 Lam = Berdirinya
4. Tsa = Kuping 14 Sod = Tangan 24 Mim = Jantung
5. Jim = Mata 15 Do = Tulang 25 Nun = Empedu
6. Ha = Hidung 16 To = Sumsum 26 Waw = Hati
7. Ho = Ucpan lidah 17 Dho = Lamat 27 Ha = Limpa
8. Dal = Lidah/urt bsar 18 Ain = Nafas 28 Lam alif = Mamaras
9. Zal = Laki-lakian 19 Gin = Usus 29 Hamza = Tegasnya
10. ro = Rasa 20 Pa = Ginjal 30 Ya = Manusia

KETERANGAN HAK 30 HURUF – 2 = 28 HURUF
Hak Tuhan Hak Malaikat Hak Nabi
Sa = Kuping Kap = Kaki kiri Ain = Nafas
Jim = Mata Lam = Berdirinya Gin = Usus/Peujit
Ha = Hidung Mim = Jantung Pa = Ginjal
Ho = Mulut Nun = Empedu Kop = Kaki kanan

Hak Bapak Hak Ibu Hak Kita Hak Saudara
Ta = Rambut Ro = Urat Ha = Limpa Dal = Lidah
Waw = Hati Jai = Kulit Lamalif = Mamaras Zal = Laki-lakian
To = Sumsum Sin = Darah Hamza = Wjdnya/tgsnya Sod = Tangan
Dho = Lamat Syin = Daging Ya = Manusia Dod = Tulang

HAK ANGGOTA YANG 7

1. Nabi Ibrahim = Nyawa = Wujud = Ada
2. Nabi Yusuf = Cahaya = Sifat = Rupa
3. Nabi Isa = Roh = Johia = Nyata
4. Nabi Muammad = Nur = Roh = Kedalam
5. Nabi Musa = Ceritaan = Nafas = Keluar
6. Nabi Daud = Suara = Hawa = Darah
7. Nabi Sulaiman = Kesaktian = Nafsu = Tulang

KETERANGAN ALLAH PADA HAKIKATNYA

۱ﻞ ﻞ ﻫ ﱠ

Hakikatnya
Alif = Allah ۱ = Jibril = Nafas
Lam = Ta’bil ﻞ = Mikail = Tanafas
Lam = Jalala ﻞ = Isrofil = Anfas
Ha = Adadah ﻫ = Isroil = Nufus
ώ Haruman, Jaruman, Mukarobin > Nafas Nafsiyah

BERDIRINYA MANUSIA SEMPURNA
Nitis – Nufus – Nusur – Langgeng
Nitis artinya matinya balik lagi rohnya ke anak cucunya
Nufus artinya matinya sudah janji akan nyusul ke anak
Nusur artinya cucunya (mati didalam hidup) awet hidupnya
Langgeng artinya hidupnya bisa gonta-ganti rupa
Allah itu ada berapa kalimah ? 4 hurup ke 5 tasjid, apa wujudnya Allah itu ? wujudnya nafas.
Inama sodokati lil fukaro wal masriki wabinis sabil.
Inama = pekerjaan. Sodokat = yang sungguh-sungguh
Lilfukaro = keluar dari pikiran sendiri
Wal masriki = yang betul harus dipikirkan.
Maka hal ini dapat kiranya betul-betul dihayati, bahwa sifat Allah itu ada pada manusia-manusia itu sendiri.

ARTINYA UCAP MANUSIA
Mim = Muhammad Ma = Maha Suci
Nun = Nukat Ghaib Nu = Nurullah dari Bapak
Sa = Rasul Si = Syirullah dari Ibu
Waw = Adam (jasad badan) Ya = Jadinya kita

KETERANGAN BANGSA PANGERAN DAN ABDINYA
No Bangsa Allah No Bangsa Pangeran No Bangsa Muhammad
1. Syir 1. Pangucap 1. Wujud
2. Budi 2. Pangambue 2. Ilmu
3. Cipta 3. Pangrungu 3. Nur
4. Rasa 4. Paninggal 4. Suhud

No Bangsa Rosul No Bangsa Adam No Bangsa Kaula
1. Nafas 1. Adam Sarpin = Roh kudus 1. Wadi = Bunder
2. Tanafas 2. Adam Syaraf = Roh rohani 2. Madi = Putihnya
3. Anfas 3. Adam Mungkin = Roh idofi 3. Mani = Hitamnya
4. Nufus 4. Adam Akal = Jasmani 4. Manikem = Anaknya

TITIPAN YANG ADA DI MANUSIA
Dari Allah = Syir, Budi, Cipta, Rasa
Dari Pangeran = Pengucapan, Penciuman, Pendengaran, Penglihatan
Dari Rosul = Mafas, Tanafas, Anfas, Nufus
Dari Bapak = Kulit, Tulang, Akal, Urat
Dari Ibu = Daging, Darah, Jeroan, Sumsum

SAUDARA 7 YANG BARENG LAHIR
1. Sang Pamuntas Jalan = Leluhur
2. Sang Banyu Kang Kawa = Air Ketuban
3. Sang Pasiliran Jati = Bungukusan Otak
4. Sang Tali Ari-Ari = Tali Ari-Ari
5. Sang Godebal Jati = Bali
6. Sang Kutu Watun = Darah
7. Sang Malaikat Ireng = Kalangkang (Bayangan)

ISLAM DI DALAM ISLAM
ROHUM BASIRUN QUDRAT ALLAH

Angin Syir Yg Menetukan Ikro

Lailahailallah Itu Ada 40 Akoid = 1 Seharusnya
Muhammadurasulallah Ada 9 Akoid
20 Wajibnya Ibu 9 Rosulnya Istri (Bini)
20 Mustahilnya Bapak 1 Seharusnya Anak

Jumlah 50 Akoid, Duliman 1 Seharusnya
Ibu = Ya Ilahi = Jibril
Bapak = Ya Robbi = Mikail
Kita = Ya Saidi Ya Maulana = Jaruman
Ibu Perempuan = Ya Allah = Isrofil
Ibu Lelaki = Ya Tuhanku = Isroil
Istri = Ya Robal = Mukarobin
Anak Kita = Arsil Ajina = Haruman

KETERANGAN ۱ب س ﻢ

Alif Sifatnya Wujud = Allah = Kita = Allah
Ba Sifatnya Basirum = Langit = Bapak = Bahan Kita
Sin Sifatnya Samiun = Air = Syir = Suci
Mim Sifatnya Mutakalimun = Bumi = Ibu = Maha Suci

Orang Nafsiyah Wujudnya Nafas
Orang Penglihatan Wujudnya Mata
Orang Pendengaran Wujudnya Kuping
Orang Ceritaan Wujudnya Mulut

ISLAM ADA 4 PERKARA

1. Syariat = Peraturan-Peraturan Bersumber Di Badan
2. Tarikat = Perbuatan Bersumber Di Hati
3. Kahikat = Kelakuan Bersumber Di Nyawa
4. Ma’rifat = Nyata Bersumber Di Rasa

Allah Yang Memberi Hidup
Muhammad Adalah Qadam/Roh
Rosul Adalah Hidup/Nafas
Adam Adalah Jisim (Badan)
Muhammad Yang Menanggung Wujud
Rosul Yang Menanggung Hidup
Alif Bismillah, Berkatnya Alif Bismillah, Alif Jadum Muhammad Jadum, Jadum Ilallah, Saran Kana Mimbaki Bakiyan Ilallah
ﺍ ﻠﻪ ﻫﺪ
40 Ideran = 11 – 7 Anggota 4 Anasir 42 Pal Nabi = 11 – 7 Hari
4 Madzhab (2 Antara 2) Timur, Barat, Selatan, Utara
4 Anasir = Air, Api, Angin, Bumi
Dibawah Bumi Di Atas Bumi
Bulan Air, Api, Angina, Tanah
Bintang Manusia, Hewan, Tumbuh-Tumbuhan
Matahari
7+5 =12 …..? 7=3 Hewan 1 Seharusnya 3 Bulan, Bintang, Matahari. 5 – 4 Huruf Kelima Tajwid.

30 Huruf 9 Roh Terjadinya Nafas Didalam Ideran Badan Kita Yang Masuk 7 Anggota Diantara Lelaki Dan Wanita.

KETERANGAN TAJWID

Islam Itu Harus Sholat Yang Tak Ada Hentinya.
Dalilnya Tajwid = Mukhalapatu Lilhawadisi.
Dalilnya Islam = Hayatun Bihayatin Daiman Abada
KETERANGAN BAHAN/WIJINING MANUSIA

1. Wadi = Rupanya Merah, Kejadiannya Darah Kita Pujinya Layakrifu Ilallah
2. Madi = Rupanya Hitam, Kejadiannya Air Kita Pujinya Lamakliuda Ilallah
3. Mani = Rupanya Putih, Kejadiannya Akal Pikiran Kita Pujinya Lahuyuda Ilallah
4. Manikem = Rupanya Kuning, Kejadiannya Cahaya Kita Pujinya Lamayuda Ilallah

KETERANGAN ANASIR MANUSIA
1. Asal Bumi = Rupanya Hitam, Kejadiannya Wujud Kita Hakikatnya Dzat Kita, Jadinya Kulit Daging. Pujinya Ashadu Ala Ilahailallah
2. Asal Api = Rupanya Merah, Kejadiannya Nur Sifat Kita Jadinya Urat Tulang. Pujinya Wa Ashadu Ana Muhammadaraulallah
3. Asal Angin = Rupanya Kuning, Kejadiannya Ilmu Kita, (Af’al Kita) Jadinya Akal Pikiran, Pujinya La Syarikalahu Lailahaila Ana
4. Asal Air = Rupanya Putih, Kejadiannya Suhud Kita Hakikatnya Asama Kita, Jadinya Darah Sumsum, Pujinya Sahidna Allampusihin Wa Sabit Indana Inahu Lailahailahua.

KETERANGAN ANASIR MUHAMMAD
1. Bumi Barba = Ratunya Bumi, Jadi Jisimnya Muhammad
2. Api Mur Kadim = Ratunya Api, Jadi Cahayanya Muhammad
3. Angin Abdul Somad = Ratunya Angin, Jadi Nyawanya Muhammad
4. Air Sarbantaburan = Ratunya Air, Jadi Hidupnya Muhammad

KETERANGAN ANASIR JADINYA SHOLAT
1. Asal Api = Syariat Jadi Berdirinya Sholat
2. Asal Angina = Tarekat Jadi Rukunya Sholat
3. Asal Air = Hakikat Jadi Sujudnya Sholat
4. Asal Bumi = Ma’rifat Jadi Lungguhnya Sholat

KETERANGAN SHOLAT
1. Sholat Wujud = Adanya Didalam Ening, Adanya Didalam Langgeng, Aku Dzatnya Langgeng.
2. Sholat Daim = Ada Rasa Dalam Polah, Ada Olah Dalam Olah, Aku Polahnya Allah
3. Sholat Mutlak = Akulah Akunya Allah
4. Sholat Tul Kusta = Sang Hitam Ada, Ada Dalam Rasanya Sang Ening Ada Dalam Rasa, Akulah Sejatinya Rasa
5. Sholat Jati Sebelim Ada Sholat = Sukma Sejatinya Badan Darahnya Hati Dan Jantungnya Hati, Air Rohnya Hati, Darahnya Maras Rupanya Jantung, Ada Pada Lengkungan (Lobang-Lobang) Tegak Di Tengah-Tengah Jantung Usholi Itu Hidup, Wujud Hidup Itu Sujud, Langgeng Pada Sukma Sejagat, Sungguh Eling Hidup Ta Kena Pati Allahu Akbar Waliyat Jati Sukmanya Kulit, Sejatinya Sukma, Kuliyat Jati, Daniyat Jati, Sukmanya Daging Likasan Jati, Sukmanya Sumsum, Putih Dari Si Bapak, Merah Dari Si Ibu, Adanya Allah Kudratullah, Rosulallah, Bismillahirrohmannirohiim Hidup Dzatullah Allahu Akbar, Aruku (Sujud) Pada Sukma Sejagat Langgeng Hidup Dzatullah, Sujud Ashadu Hidupku Dan Sukma Sealam Hidup Tak Kena Pati, Aku Yang Langgeng Diri Pakaiannya Sholat Hajad Seperti Aji (Ilmu)

KETERANGAN HATI YANG 4 PERKARA
1. Hati Sanubari = Wisesanya Rasa, Rupanya Hitam, Bagiannya Kaharullah, Tempatnya Di Alam Sulfil. Pujinya Allah-Allah Itu Sempurnannya Ucapan (Mulut)
2. Hati Makrowi = Purbanya Rasa, Rupanya Merah, Bagiannya Kamalullah, Tempetnya Dialam Sulbi, Pujinya Allah-Allah, Itu Sempurnanya Pamiarsa (Telinga)
3. Hati Sirri = Sempurnanya Rasa, Rupanya Kuning Bagiannya Jalaullah, Tempatnya Di Alam Tapek, Pujinya Hu-Hu Itu Sempurnanya Pangambue (Hidung)
4. Hati Fuad = Sirnanya Rasa, Rupanya Putih, Bagiannya Jamalullah, Tempatnya Di Alam Sabit, Pujinya Analhaqa 3x Itu Sempurnanya Paninggal (Mata)

KETERANGAN NAFSU YANG 4 PERKARA
1. Loamah (۱ ) Alif Adanya Di Mulut = Asmanya Hidup, Rupanya Didalam, Bagiannya Mulut, Tempatnya Di Kadut, Pujinya Yahu-Yahu, Sempurnanya Cipta Cipta.
2. Amarah ( ﻞ ) Lam Ta’bil, Adanya Di Kuping = Sifatnya Hidup, Rupanya Merah, Bagiannya Di Kuping, Tempatnya Jantung, Pujinya Ilahu-Ilahu, Sempurnanya Syir Dan Angan-Angan.
3. Supiah/Sawiyah ( ﻞ ) Lam Jalala, Adanya Di Mata = Af’alnya Hidup, Rupanya Putih, Bagiannya Dimata, Tempatnya Di Hamperu, Pujinya Imanahau-Imanahu, Sempurnanya Bergerak Dan Diam.
4. Mutmainah ( ﻫ) Ha Adalah,, Adanya Di Hidung = Dzatnya Hidup, Rupanya Kuning, Bagiannya Di Hidung, Tempatnya Pada Pepesuh, Pujinya Hu, Hu, Hu, Sempurnanya Budi Dan Rasa

KETERANGAN NAFAS YANG 4 PERKARA
1. Nafas = Talinya Hidup, Talinya Roh Rupanya Hitam, Bagiannya Af’alullah, Adanya Pada Ucapan (Mulut) Pujinya La Ilahailallah Sempurnanya Kulit Dan Daging
2. Tanafas = Pamiarsanya Roh Rupanya Kuning, Bagiannya Asmaullah Ada Pada Hidung, Pujinya Allahu-Allahu Itu Sempurnanya Tulang Dan Urat.
3. Anfas = Tempatnya Roh, Rupanya Merah, Bagiannya Sifatullah Ada Pada Punggung, Pujinya Allah-Allah, Itu Sempurnanya Darah Dan Sumsum.
4. Nufus = Penglihatan Roh, Rupanya Putih, Bagaiannya Dzatullah Ada Pada Awasnya Mata (Penglihatan), Pujinya Yahu-Yahu Itu Semprnanya Kekuatan Nafsu.
KETERANGAN AGAMA ISLAM

Agama Islam Terdiri Dari 4 Perkara
1. Syariat = Badan Bersumber Dari Otak, Imannya Hidayatullah, Yang Dilakukan Oleh Orang-Orang Syariat Wudhu Dengan Air, Batalnya Kalau Kentut, Sholatnya Maktuba, Lakunya Ruku, Sujud. Sempurnanya 4 Perkara
1. Senang Ujub Dan Takabur
2. Kalau Diundang Dapat Berkat
3. Menang Sendiri, Janjinya Tidak Tepat Dan Ujub Kalau Tamat Pengajiannya.
4. Takabur Kalau Melakukan Sholat 5 Waktu, Menetapkan Dirinya Tidak Ke Neraka Pasti Ke Syurga.
2. Tarekat = Hati Bersumber Dari Hidung, Imannya Sadrah Yg Dilakukan Wudhu Temen (Kesungguhan Hati), Batalnya Kalau Bohong, Sholatnya Daim, Lakunya Sopan Santun, Sempurnanya 14 Perkara :
1. Mengurangi Datangnya Penyakit
2. Mengurangi Tidur Dan Meleknya
3. Dengan Sungguh Berbaktinya
4. Dengan Tenang Pikirannya
5. Dimana Sja Ia Berbakti
6. Berbaktinya Ditempat Sepi Dan Tenang
7. Ditempat Yang Gelap Ia Berbakti
8. Permohonannya Menyerupai Rakyat Jelata
9. Malu Baktinya Ditengah-Tengah Pasar
10. Memalukan Baktinya Berdiri Ditengah-Tengah Pekarangan
11. Waktu Memberi Tidak Dengan Perhitungan
12. Harus Bersedih Dalam Pembicaraannya
13. Setelah Memberi Tidak Mengharapkan Imbalan
14. Sebelumnya Mempunyai Perasaan Sendiri.
3. Hakikat = Nyawa Bersumber Ditelinga, Imannya Maksum Yang Dilakukan, Wudhunya Eling (Ingat), Batalnya Kalau Lupa Sholatnya Tulkusta, Kelakuannya Tidak Sombong, Sempurnanya 5 Perkara.
1. Merdeka Dalam Badannya
2. Bersih Dalam Kalbunya
3. Suci Hatinya
4. Mulya Namanya
5. Sempurna Penglihatannya.
4. Ma’rifat = Rasa Bersumber Dimata, Imannya Yakin Wudhunya Tidak Melihat, Batalnya Kalau Melihat Sholatnya Dulkaji, Lakunya Tasdik, Sempurnanya 9 Perkara
1. Hilang Kalbunya
2. Kosong Sukmanya
3. Adanya Ditempat Yang Agung
4. Tak Ada Sembah Dan Pujinya
5. Iya-Iya, Tidak-Tidak
6. Bicaranya Dengan Kenyataan
7. Halus Tak Dapat Diambil
8. Bisa Masuk Walau Keureub
9. Digjaya Segala-Galanya, Bisa Masuk Tanpa Bolong.

KETERANGAN SAHADAT YANG 4

1. Syariat = Niatku Mengucapkan Dua Kaliamt Shadat Sekali Untuk Seumur Hidup
2. Tarekat = Niatku Mengucapkan Sahadt Panglawangan Pati Miyas Baginda Rosul Dari Otak, Otak Yang Menjadikan Adanya Pati, Menciptakan Mati Dan Hidup, Hidup Yang Tak Mati, Tetap Yang Tak Berubah.
3. Hakikat = Ashadu Ada Dia Ada Aku, Allahu Sifatku, Salallahu Tuhanku Menunjukan Jalan Terang, Hidup Tan Kena Pati, Eling Yang Tak Bisa Lupa, Mekrat Tan Kena Rusak, Dzat Ilang Pulang Ke Dzatullah, Lailahailallah Muammadarasulallah.
4. Ma’rifat = Asihku Asalku Dari Dzatullah, Du Itu Waktu Aku Diadu Celentang Dan Tengkurab Ibu Dan Bapak Ku, Bumi Dan Langit, Roh Masuk Kedalam Jisim (Badan) Baru Adanya Pangeran (Tuhan). Muhammad Yang Menanggung Dzat, Rosul Yang Menanggung Hidup, Ragaku Darmaku, Baik Buruknya Terserah Kepada Tuhan Dan Hatiku.

KUMPULAN SAHADAT

1. Sahadat Tauhid = Ashaduanla Ilahailallah, Wa Ashadu Lasyarikalahu
2. Sahadat Rosul = Wa Ashadu Ana Muhammadan Abduhu Warosuluhu
3. Sahadat Kita = Nawaitu Anukirro/Ukina Sahdataini Kalimat Taini Kumuro Murotaini Alaiya Watuni Muslimin.
4. Sahadat Anggota = Fikulli Walau Hakim Wanafsin Adadah Mawasi Ahu Bilahi Ta’ala Umani Ilallah.
5. Sahadat Fatimah = Cur Banyu Suci Mulia, Cai Suci Badan Sempurna, Hurip Langgeng Sejatining Langgeng, Putih Hurip Langgeng Badan Kalwan Nyawa Mur Suhud Dzat Lailahailallah Muammadarasulallah.
6. Sahadat Rasa = Ashadu Sahadat Rasa, Reumasa Kaula Tarima Suku Putu Nabi Adam, Umat Kanjeng Nabi Mumammad, Agama Nabi Ibrahim. Lailahailallah Muammadarasulallah.
7. Sahadat Syehk Abdul Qodir Jailani = Ya Hayu Ya Qoyum Ya Muzijat Karomah Safa’at Syehk Abdul Qodir Jaelani. Maha Abdi, Junjungan Abdi Kanjeng Gutsi Rosul Allah, Safa’atan Abdi Gusti, Ku Safa’at Gusti, Rosulihi 3x Ya Kutubihi 3x Ya Robani 3x Anbia 3x Kul Malikul Kudus Ala Kulli Syai’in Qodir. La Haula Wala Kuwata Ila Bilahil Aliyil Adzim.
8. Sahadat Sejati = Sahadat Sejati, Sejatining Shadat Los Digelarkeun Sa’alam Dunia, Adat Pada Mawa Sorangan-Soangan, Sahadat Sejati Boga Beurang Makam Sejati, Keluar Ti Makam Sejati, Aya Manusia Nu Sejati, Hirup Sejati Asupka Manusia Sejati, Sejatining Manusia Sejati Sejatining Manusia, Ana Boga Imah Di Babawa, Boga Batur Allah Pangeran.

9. Sahadat Japura = Ashadu Ana Siji Allah Ila Ana Loro Sadat Japura Tunggal Negara, Allah Kang Ngewarasakeun, Pangeran Kang Ngewarasakeun, Roh Kang Ngewarasana, Lailahailallah Muammadarasulallah.
10. Sahadat Sunda = Ratu Sunda Saking Gunung Kudratullah Nyi Baguse Sawung Galing Komala Satra, Panembahan Madurasa, Ratu Weruh Kang Ora Tanana Guru Ratu Sejagad Buana.
11. Sahadat Galuh = Ingsun Ratu Galuh Taji Malela, Sri Putih Den Jol Jani Ratu Nokat.
Syehk Lanang Sunan Jati Pangeran Kali Jaga
Syehk Lanang Sunan Jati Pangeran Karang Kendal
Syehk Lanang Sunan Jati Pangeran Purawana
Geura Paesan Japura Nyi Mas Pamuragan Aya Baya 3x.
12. Sahadat Cirebon = Ashadu Sahadat Santal Geriming Bumi Gelung Pasang Tunggal Anak-Anak Nabi Allah Sucining Di Sawarga, Panutup Pangancing Rasa Ka Rosul, Rasa Kabadan………. Sukma Langgeng Sukma Pancer, Sukma Pancer Gunung Jati Sukma Rohing Nyawa, Sukma Sejatining Hurip Sukma Nu Medal Rat Sajagad Kabeh, Rong Ing Gogodongan Nu Metu Jadina Beurang, Nu Nyata Jadina Peuting, Rat Langgeng Salawase.

PECAHAN SAHADAT
Sa’adatnya Yang Diminum Itu Minuman
Sah’ Adatnya Minum Harus Kemulutkan
Saha’ Datnya Yang Membikin…………..

1. Dari Rohman Qodrat Jadi Anggota
2. Dari Rohim Qodrat Jadi Kekuasaan
3. Dari Rohman Irodat Jadi Jantung
4. Dari Rohim Irodat Jadi Kemauan
5. Dari Rohman Ilmu Jadi Otak
6. Dari Rohim Ilmu Jadi Elingan
7. Dari Rohman Hayat Jadi Nafas
8. Dari Rohim Hayat Jadi Hidup
9. Wahdiyat = Tunggal
Sahnya Wujud = Ada
Nur = Tahu Nurcahya = Menyaksikan

PERABOT UNTUK MENGERJAKANNYA
1. Dzat Dan Adatmu Yang asal dari qudrat yang maha suci
2. kendakmu yang asal dari irodat yang maha suci
3. pengetahuanmu yang asal dari ilmu yang maha suci
4. hidupmu yang asal dari hayat yang maha suci
5. dengarmu yang asal dari sama yang maha suci
6. penglihatanmu yang asal dari basar yang maha suci
7. ucapanmu yang asal dari kalam yang maha suci

YANG HARUS DIJALANKAN
Menjalankan 20 Sifat yang baik
Menuruti 20 sifat yang maha suci
Menjauhi 20 sifat yang tidak wajib dalam ketuhanan
Api rasa panas yang sudah berwujud
Air rasa dingin yang sudah berwujud
Angin rasa sejuk yang sudah berwujud
Bumi rasa tetap yang sudah berwujud

Maka wujudnya rasa panas itu dzatnya api, merah itu sifatnya, namanya apa saja itu asmanya, yang mengetahui itu af’alnya.
Begitupun wujudnya rasa dingin itu dzatnya air, putih itu sifatnya, namanya apa saja itu asma, yang mengetahui itu af’alnya. Dst……
Rasa-rasa tadi yang diterangkan semua asal dari Rasulallah
Kalau Dzatnya Tuhan ialah wujudnya Rasulallah
Kalau Sifatnya Tuhan ialah Rohman Rohim
Kalau Asmanya Tuhan ialah apa saja menyebutnya
Kalau Af’alnya Tuhan ialah sempurna mengerjakannya
Jangan lupa kepada Tuhan (wujud) = ada
Harus malu kepada kekuasaannya (Qodrat)
Punya rasa kepada kehendaknya (Iradat)
Merasa setelah tahu (Ilmu)

CAHAYA YANG 4 (EMPAT)
Merah = Kuping-bayang = amarah
Bertuhan kepada rohaniah (gorah)
Kuning = Jantung = nafas
Bertuhan kepada nafas (mutmainah)
Putih = Hati = mata = sawiyah/sufiah
Bertuhan kepada syir dari ibu bapak didalam syir
Hitam = Empedu = mulut = loamah/lawwamah
Bertuhan kepada aku (ya Allah ya aku)

Yang adatnya panas, yang sifatnya merah, api = amarah
Yang adatnya sejuk, yang sifatnya kuning, angin = mutmainah
Yang adatnya dingin, yang sifatnya putih, air = sawiyah
Yang adatnya tete, yang sifatnya hitam, bumi = loamah

Amarah = Kehewanan Api asal dari matahari, acinya api jadi daging
Loamah = Keduniaan Air asar dari laut, acinya air jadi tulang
Sawiyah = Kerobanaan Tanah asal dari bumi, acinya tanah jadi seisi badan
Mutmainah = Ketuhanan Nafas asal dari angin, acinya angin jadi kulit

Hukum saranya sudah punya segolongan-segolngannya
Hukum adatnya sudah punya seadat-adatnya
Hukum akalnya sudah punya seakal-akalnya
Hukum Allahnya yang tetap pada pendiriannya yang maha suci
Syariatnya badan dari ibu, tarekatnya adat dari bapak, hakekatnya pengetahuan dari guru, ma’rifatnya kita dari tuhan.

Cirebon Girang, 12 Mei 1917
Warisan Dari Embah Buyut Sutawijaya
Diwariskan Kepada Bapak Kartasoendjaya Dan Disalin Oleh Anda

13 komentar:

 1. Meuni lengkap kang..tos jadi jelema. Sanes jejelemaan, sanes jelema jadi jadian..
  Nuhun pisan tos dipasihan maca ieu asal jati diri..

  BalasHapus
 2. Hatur nuhun gusti di tampi kalayan kabingahan

  BalasHapus
 3. Nuhun dulur...ie elmu ti kolot...di tampi pisan.. nyuhunkeun ijin copas dulur... mun tiasa mah bade nyuhunkeun no tlp... beh tiasa sering...sareng silaturah mi...tuker pangalaman

  BalasHapus
 4. Nuhun dulur...ie elmu ti kolot...di tampi pisan.. nyuhunkeun ijin copas dulur... mun tiasa mah bade nyuhunkeun no tlp... beh tiasa sering...sareng silaturah mi...tuker pangalaman

  BalasHapus
 5. Hatur nuhun,katampi pisan.

  BalasHapus
 6. Jazakmaullah Khoerun Katsiron Nampi pisan mugia tiasa janten amalan pikeun diri abdi tur mangpaat dina jalan nu dipika ridho ku gusti Allah SWT. Aamiin yra

  BalasHapus
 7. .SAMPURASUN. Nuhun pisan kang katampi sadayana..tos nyaangan ka dulur" sabuder AGUNG

  BalasHapus
 8. Di 30 huruf ada yg kebalik ???

  BalasHapus
 9. Hatur nuhun ijin maos mugi ngajantenkeun lungsurna rohmat pitulung ti gusti numaha agung

  BalasHapus
 10. Hatur nuhun ijin maos mugi ngajantenkeun lungsurna rohmat pitulung ti gusti numaha agung

  BalasHapus